หน้าหลัก
  นโยบายของภาควิชา
  ประวัติและที่ตั้ง
  
  หลักสูตร
 
  บุคลากร
 
  สำหรับนิสิต
  โฮมเพจรายวิชา
   ตัวอย่างการจัดตารางเรียน
  Course syllabus
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  กิจกรรม
 
 
 
  หน่วยงานต่างๆ
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  คณะประมง
  การจัดการประมง
  เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  ชีววิทยาประมง
  ผลิตภัณฑ์ประมง
  สำนักงานเลขานุการ
  ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ
  M@x learn
  สำนักหอสมุด
  สำนักคอมพิวเตอร์
  ทะเลไทย
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทางทะเล)

          วิทยาศาสตร์ทางทะเลเป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการศึกษาเรื่องของทะเลและมหาสมุทรประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับทะเลยาวกว่า 2,500 กม. โดยที่ทะเลเป็นแหล่งของทรัพยากรธรรมชาติที่มีมูลค่ามหาศาล และเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ ปัจจุบันสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปในทางลบ ทำให้มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อทะเลและมหาสมุทร จนกล่าวได้ว่าสภาวะแวดล้อมของทะเลและมหาสมุทรอยู่ในสภาวะวิกฤติ

          ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลจึงเล็งเห็นความจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนากำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ทาง ทะเล ให้มีคุณภาพและมีจำนวนเพียงพอที่จะช่วยกันแก้ปัญหา โดยให้การศึกษาวิชาการที่เกี่ยวข้องกับทะเลและมหาสมุทรในสาขาวิชาต่างๆ คือ สมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยา เทคโนโลยีการประมง และเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล โดยมุ่งเน้นหนักทางด้านการพัฒนาและการประยุกต์ใช้ เพื่อการเพิ่มพูนปริมาณและคุณภาพทรัพยากรประมงทะเล ตลอดจนการรักษาสภาพแวดล้อมทางทะเลให้เหมาะสมต่อการประมงและการพัฒนาทรัพยากรชายฝั่ง
ดังนั้นวัตถุประสงค์ของหลักสูตร จึงมีดังนี้ คือ

เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรในระดับมหาบัณฑิต ให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของรัฐและเอกชน
เพื่อผลิตและพัฒนานักวิจัยให้มีความรู้ทางด้านวิชาการระดับสูง สามารถเป็นผู้นำริเริ่มงานวิจัยและวางแผนในการจัดการเรื่องของทะเลและมหาสมุทร
เพื่อตอบสนองแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของรัฐบาล
 
         ภาควิชารับนักเรียนเข้าศึกษาโดยการสมัครสอบคัดเลือกผ่านทางบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีละประมาณ 10 คน โดยผู้สมัครเข้าศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ต้องสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีพื้นฐานความรู้ความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะทำวิทยานิพนธ์ได้ โดยต้องเป็นนักวิจัยหรือนักวิชาการที่มีประสบการณ์วิจัยในสายงาน และ/หรือมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสาขานั้น ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขา
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 แผน คือ แผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2

โครงสร้างหลักสูตร หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 (วิทยานิพนธ์)
     นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
         ก. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
           โดยเน้นให้นิสิตได้ทำการวิจัยทางด้าน
             สมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม (Oceanography and Environment)
             ความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยา (Biodiversity and Ecology)
             เทคโนโลยีการประมง (Fisheries Technology) และ
             เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล (Marine Biotechnology)
         ข. สัมมนา ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต (โดยไม่นับหน่วยกิต)

โครงสร้างหลักสูตร หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 (วิชาเรียนและ วิทยานิพนธ์)

     นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
         ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต (รวมวิชาสัมมนา 2 หน่วยกิต) โดยเลือกจากรายวิชาต่างๆในภาควิชา
         ข. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
           โดยเน้นให้นิสิตได้ทำการวิจัยทางด้าน
             สมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม (Oceanography and Environment)
             ความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยา (Biodiversity and Ecology)
             เทคโนโลยีการประมง (Fisheries Technology) และ
             เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล (Marine Biotechnology)
        
รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา

 
กระบวนการจุลชีววิทยาในทะเล (Marine Microbial Processes)
รงควัตถุในทะเล (Marine Pigments)
เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเล (Marine Environmental Biotechnology)
การใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน (Sustainable Utilization of Marine Resources)
สรีรวิทยาของแพลงก์ตอนพืชทะเล (Physiology of Marine Phytoplankton) สรีรวิทยาของกุ้ง-ปู (Physiology of Crustacean)
การควบคุมน้ำและเกลือแร่ของสัตว์น้ำ I (Osmotic and Ionic Regulation in Aquatic Animals I) แพลงก์ตอนสัตว์ทะเล (Marine Zooplankton)
พฤติกรรมของสัตว์น้ำ (Behavior of Aquatic Animals) นิเวศวิทยาทางทะเล (Marine Ecology)
ประชาคมหญ้าทะเล (Seagrass Community) นิเวศวิทยาของแพลงก์ตอนพืชทะเล (Ecology of Marine Phytoplankton)
มลพิษในน้ำกร่อย (Estuarine Pollution) การปรับตัวของปลา (Adaptation of Fish)
กลวิธีการสืบพันธุ์ของสัตว์หน้าดินในทะเล (Reproductive Strategies of Marine Benthic Animals) ความหลากหลายทางชีวภาพของปู (Crab Biodiversity)
การสัมผัสระยะไกลทางสมุทรศาสตร์ (Remote Sensing in Oceanography) ธรณีเคมีทางทะเล (Marine Geochemistry)
การประยุกต์เคมีรังสีทางสมุทรศาสตร์ (Applied Radiochemistry to Oceanography) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางทะเล (Marine Environmental Impact Assessment)
ตัวบ่งชี้สภาวะแวดล้อมในทะเล (Marine Biomarkers) การประเมินทรัพยากรประมงด้วยคลื่นเสียง (Acoustic Techniques for Fisheries Resources Assessment)
พฤติกรรมสัตว์น้ำต่อเครื่องมือทำการประมง (Fish Behaviour against Fishing Gears) การทำประมงน้ำลึก (Deep Sea Fisheries)
เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล (Selected Topics in Marine Science เทคโนโลยีการทำประมงอย่างรับผิดชอบ (Responsible Fishing Technology)
สัมมนา (Seminar) ปัญหาพิเศษ (Special Problems)
 

กลับไปหน้าเดิม

Copyright © 1999-2007 Dept. of MSCI All right reserved.
contact : marine@ku.ac.th