หน้าหลัก
  นโยบายของภาควิชา
  ประวัติและที่ตั้ง
  
  หลักสูตร
 
  บุคลากร
 
  สำหรับนิสิต
  โฮมเพจรายวิชา
   ตัวอย่างการจัดตารางเรียน
  Course syllabus
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  กิจกรรม
 
 
 
  หน่วยงานต่างๆ
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  คณะประมง
  การจัดการประมง
  เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  ชีววิทยาประมง
  ผลิตภัณฑ์ประมง
  สำนักงานเลขานุการ
  ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ
  M@x learn
  สำนักหอสมุด
  สำนักคอมพิวเตอร์
  ทะเลไทย
บุคลากร บุคลากร

หัวหน้าภาควิชา
Thon ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
Assist. Prof. Thon Thamrongnawasawat
วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Marine Science), James Cook University, Australia
หัวข้องานวิจัยที่สนใจ : การวิจัยและจัดการเกี่ยวกับปะการัง ; การสัมผัสระยะไกลทางสมุทรศาสตร์

โทรศัพท์ภายใน : 1381 ต่อ 114
โทรศัพท์สายตรง : 0-2579-7610 ต่อ 114 
E-mail address:
ffisttn@ku.ac.th, talaython@hotmail.com

ผศ.สุนันท์ ภัทรจินดา
Assist. Prof. Sunan Patarajinda
วุฒิการศึกษา : วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หัวข้องานวิจัยที่สนใจ : อนุกรมวิธานของแพลงก์ตอนพืชทะเล


โทรศัพท์ภายใน : 1381 ต่อ 224
โทรศัพท์สายตรง : 0-2579-7610  ต่อ 224
E-mail address:
ffissnp@ku.ac.th
Sunan


รศ.ดร.ศรัณย์ เพ็ชร์พิรุณ
Assoc. Prof. Saran Petpiroon
วุฒิการศึกษา : Ph.D.(Marine Ecology and Pollution), University of Wales, U. K.
หัวข้องานวิจัยที่สนใจ : มลพิษโลหะหนักและน้ำมัน ; สมุทรกรณี

โทรศัพท์ภายใน : 1381 ต่อ 118
โทรศัพท์สายตรง : 0-2579-7610  ต่อ 118
E-mail address:
ffissap@ku.ac.th

รศ.ดร.จิตติมา อายุตตะกะ
Assoc. Prof. Chittima Aryuthaka
วุฒิการศึกษา : D.Sc. (Marine Biology), Kyushu University, Japan
หัวข้องานวิจัยที่สนใจ : นิเวศวิทยาทางทะเล; ประชาคมสัตว์พื้นทะเล ; ประชาคมหญ้าทะเล

โทรศัพท์ภายใน : 1381 ต่อ 228
โทรศัพท์สายตรง : 0-2579-7610  ต่อ 228
E-mail address: ffiscta@ku.ac.th

ผศ.ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ
Assist. Prof. Suriyan Tunkijjanukij
วุฒิการศึกษา : Dr. Scient. (Marine Biotechnology), University of Troms , Norway
หัวข้องานวิจัยที่สนใจ : เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล ; เลคตินจากสิ่งที่มีชีวิตในทะเล ; ระบบภูมิคุ้มกันของสัตว์ทะเลที่ไม่มีกระดูกสันหลัง ; ชีวผลิตภัณฑ์จากทะเล

โทรศัพท์ภายใน : 1381 ต่อ 120
โทรศัพท์สายตรง : 0-2579-7610 ต่อ 120
E-mail address:
ffissrt@ku.ac.th

รศ.ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์
Assoc. Prof. Shettapong Meksumpun
วุฒิการศึกษา : Ph.D.(Marine Biological Chemistry), Ehime University, Japan
หัวข้องานวิจัยที่สนใจ : ชีวเคมีของแพลงก์ตอนพืชในทะเล ; คุณภาพของน้ำ ; กลไกการเกิดน้ำเปลี่ยนสี

โทรศัพท์ภายใน : 1381 ต่อ 222
โทรศัพท์สายตรง : 0-2579-7610 ต่อ 222
E-mail address:
ffisspm@ku.ac.th

ผศ.พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธุ์
Assist. Prof. Puntip Wisespongpand
วุฒิการศึกษา : M.S. (Marine Science), University of the Ryukyus, Japan
หัวข้องานวิจัยที่สนใจ : ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากสิ่งมีชีวิตในทะเล; นิเวศวิทยาเคมีทางทะเล

โทรศัพท์ภายใน : 1381 ต่อ 112
โทรศัพท์สายตรง : 0-2579-7610 ต่อ 112
E-mail address:
ffisptp@ku.ac.th


ผศ.ดร.มณฑล อนงค์พรยศกุล
Assist. Prof. Monton Anongponyoskun
วุฒิการศึกษา :ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หัวข้องานวิจัยที่สนใจ : แบบจำลองกระแสน้ำขึ้นน้ำลง ; สมุทรศาสตร์กายภาพ

โทรศัพท์ภายใน : 1381 ต่อ 220
โทรศัพท์สายตรง : 0-2579-7610 ต่อ 220 
E-mail address:
ffismta@ku.ac.th

ผศ.ธีระพงศ์ ด้วงดี
Assist. Prof. Teerapong Duangdee
วุฒิการศึกษา : วท.ม (วิทยาศาสตร์การประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หัวข้องานวิจัยที่สนใจ : ปลาวัยอ่อน ; หอยและหมึกทะเล

โทรศัพท์ภายใน : 1381 ต่อ 226
โทรศัพท์สายตรง : 0-2579-7610 ต่อ 226
E-mail address:
ffisted@ku.ac.th

ผศ.ดร.จินตนา สและน้อย
Assist. Prof. Jintana Salaenoi
วุฒิการศึกษา : วท.ด.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หัวข้องานวิจัยที่สนใจ : สารสีจากธรรมชาติ ; กรดไขมันในแพลงก์ตอนพืช

โทรศัพท์ภายใน : 1381 ต่อ 116
โทรศัพท์สายตรง : 0-2579-7610 ต่อ 116 
E-mail address:
ffisjid@ku.ac.th

ดร.อนุกรณ์ บุตรสันติ์
Ankorn Boutson, Ph.D.
วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Marine Science), Tokyo Univ. of Marine Sci. & Tech., Japan
หัวข้องานวิจัยที่สนใจ : สิ่งแวดล้อมทางทะเล ; สมุทรศาสตร์การประมง

โทรศัพท์ภายใน : 1381 ต่อ 230
โทรศัพท์สายตรง : 0-2579-7610 ต่อ 230
E-mail address:
ffisakb@ku.ac.th

ดร.จรวย สุขแสงจันทร์
Charuay Sukhsangchan, Ph.D.
วุฒิการศึกษา : ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หัวข้องานวิจัยที่สนใจ : เทคโนโลยีเครื่องมือประมง

โทรศัพท์ภายใน : 1381 ต่อ 218
โทรศัพท์สายตรง : 0-2579-7610 ต่อ 218
E-mail address:
ffiscrs@ku.ac.th


ดร.สุชาย วรชนะนันท์
Suchai Worachananant, Ph.D.

วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Marine Protected Areas Management), The University of Queensland, Austarlia
หัวข้องานวิจัยที่สนใจ : การจัดการระบบนิเวศชายฝั่ง; การจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเล; การวิจัยในแนวปะการัง; ธรณีวิทยาทางทะเล

Ph.D. Thesis: MANAGEMENT APPROACHES IN MARINE PROTECTED AREAS: A Case Study of Surin Marine National Park, Thailand (pdf)
โทรศัพท์ภายใน : 1381 ต่อ 110
โทรศัพท์สายตรง : 0-2579-7610  ต่อ 110
E-mail address: suchai@talaythai.com , suchai.w@ku.ac.th

อ.จิตราภรณ์ ฟักโสภา
Miss Jitraporn Phaksopa
วุฒิการศึกษา : วท.ม. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวข้องานวิจัยที่สนใจ : แบบจำลองกระแสน้ำ, Ocean color sensor

โทรศัพท์ภายใน : 1381 ต่อ 212
โทรศัพท์สายตรง : 0-2579-7610 ต่อ 212
E-mail address:
ffisjpp@ku.ac.th


ดร.เยาวลักษณ์ มั่นธรรม
Yaowaluk Monthum, Ph.D.

วุฒิการศึกษา : ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หัวข้องานวิจัยที่สนใจ : นิเวศวิทยาทางทะเล, ประชาคมสัตว์พื้นทะเล(ขนาดกลาง)

โทรศัพท์ภายใน : 1381 ต่อ 220
โทรศัพท์สายตรง : 0-2579-7610 ต่อ 220
E-mail address:ymonthum@yahoo.com

อ.ปริญญา ลิมป์วิริยะกุล
Mr. Parinya Limviriyakul

วุฒิการศึกษา :วท.ม (วิทยาศาสตร์ทางทะเล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หัวข้องานวิจัยที่สนใจ : กุ้งในแนวปะการัง

โทรศัพท์ภายใน : 1381 ต่อ 226
โทรศัพท์สายตรง : 0-2579-7610 ต่อ 226
E-mail address:ffispyl@ku.ac.th

parinya

นายทวิส น้อยวงษ์
ตำแหน่ง : พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง

โทรศัพท์ภายใน : 1381 ต่อ 105
โทรศัพท์สายตรง : 0-2579-7610  ต่อ 105

นางกัญยภัทร ผุยเพ็ง
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

โทรศัพท์ภายใน : 1381 ต่อ 100
โทรศัพท์สายตรง : 0-2579-7610 ต่อ 100
E-mail address: ffisnrp@ku.ac.th

นางพิมพ์พร พิเชฐเจษฎา
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

โทรศัพท์ภายใน : 1381 ต่อ 100
โทรศัพท์สายตรง : 0-2579-7610  ต่อ 100
E-mail address: mamkwan@hotmail.com

นางทองสุข วัดเมือง
ตำแหน่ง : นักการภารโรง

โทรศัพท์ภายใน : 1381 ต่อ 105
โทรศัพท์สายตรง : 0-2579-7610  ต่อ 105

กลับไปหน้าเดิม

Copyright © 1999-2007 Dept. of MSCI All right reserved.
contact : marine@ku.ac.th