หน้าหลัก
  นโยบายของภาควิชา
  ประวัติและที่ตั้ง
  
  หลักสูตร
 
  บุคลากร
 
  สำหรับนิสิต
  โฮมเพจรายวิชา
   ตัวอย่างการจัดตารางเรียน
  Course syllabus
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  กิจกรรม
 
 
 
  หน่วยงานต่างๆ
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  คณะประมง
  การจัดการประมง
  เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  ชีววิทยาประมง
  ผลิตภัณฑ์ประมง
  สำนักงานเลขานุการ
  ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ
  M@x learn
  สำนักหอสมุด
  สำนักคอมพิวเตอร์
  ทะเลไทย
รายวิชาและคำอธิบาย
  หลักสูตรปริญญาโท 18 รายวิชา
255531 สรีรวิทยาของแพลงก์ตอนพืชทะเล (Physiology of Marine Phytoplankton) 3 (3-0)
วิชาพื้นฐาน 255544
   Absorption mechanism of nutrients, accumulation and discharge of ions, Nitrogen assimilation, calcification, silification, cells division and growth.
255532 สรีรวิทยาของกุ้ง-ปู (Physiology of Crustacean) 3 (2-2)
วิชาพื้นฐาน 255431 และ 255432
   Comprehensive understanding of mechanisms and their function in relation to salts and water balance, active transport, excretion and endocrine systems of crustaceans.
255533 การควบคุมน้ำและเกลือแร่ของสัตว์น้ำ I (Osmotic and Ionic Regulation in Aquatic Animals I) 3 (2-2)
   Influence of the marine origin of life on basic physiological processes , bouyancy regulation in relation to pressure variation , diving problems of marine animals.
255534 การควบคุมน้ำและเกลือแร่ของสัตว์น้ำ II (Osmotic and Ionic Regulation in Aquatic Animals II) 3 (2-2)
วิชาพื้นฐาน 255533
   Physiology of marine animal . Osmotic and ionic balancing . Controlling of body fluid and excretory system.
255541 พฤติกรรมของสัตว์น้ำ (Behavior of Aquatic Animals) 3 (2-3)
วิชาพื้นฐาน 252434 หรือ 423351 และ 423352
   The comparative methods as well as various experimental approaches to study behavior of aquatic animals are presented. Emphasis on the integration of the physiological, ecological, and genetical factors influencing behavior.
255542 นิเวศวิทยาทางทะเล (Marine Ecology) 3 (2-2)
วิชาพื้นฐาน 252341
   Types of environment in the oceans emphasis on tropical sea; effects of environmental changes on breeding cycles, plankton, food chains, and population; application on ecological techniques to local problems, Field trip required.
255543 ประชาคมหญ้าทะเล Seagrass Community 3(3-0)
วิชาพื้นฐาน : 255341
   การแพร่กระจายของหญ้าทะเลทั่วโลกและในประเทศไทย ชนิดของหญ้าทะเลและลักษณะ ที่สำคัญในการวิเคราะห์ชนิดบทบาททางนิเวศ-วิทยาของหญ้าทะเล สิ่งมีชีวิตที่เข้ามาอาศัยในแหล่งหญ้าทะเล สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการ แพร่กระจายของสิ่งมีชีวิตในแหล่งหญ้าทะเล การใช้ประโยชน์ และการจัดการแหล่งหญ้า
    The distribution of seagrasses over the world and in Thailand, species composition of seagrass and important characteristics for seagrass identification, ecological role of the seagrass community, organisms existing in the community, environmental factors controlling distribution of organisms in the community, exploitation and sustainable management, including research methods of the seagrass community
255544 นิเวศวิทยาของแพลงก์ตอนพืชทะเล (Ecology of Marine Phytoplankton) 3 (3-0)
วิชาพื้นฐาน 252341
   Abundance, distribution, fluctuation, controlling factors, role and significant to food chain.
255545 มลพิษในน้ำกร่อย (Estuarine Pollution) 3 (3-0)
วิชาพื้นฐาน 255441
   Study of the various types of pollutants and their effects on the estuarine environment, physiological effects on faunas, problems in aquaculture and their related effects, water quality or aquaculture purposes and monitoring programmes, detection, surveilance and abatement of estuarine pollution. Preventive and protective measure will be discussed.
255546 การปรับตัวของปลา Adaptation of Fish 3(3-0)
วิชาพื้นฐาน : 252331
   การปรับตัวในเรื่องการเคลื่อนที่ อาหาร เมทาบอลิซึม การรับความรู้สึก การสืบพันธุ์ และพฤติกรรมมีนวิทยาที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่และการแพร่กระจายของปลา
    The adaptation of fish for its movement, feeding, sensing, metabolism, reproduction and behaviors pertaining to habitats and distribution.
255547 กลวิธีการสืบพันธุ์ของสัตว์หน้าดินในทะเล (Reproductive Strategies of Marine Benthic Animals) 3 (3-0)
    The potential interaction among fauna in the community and/or the influence of environmental factors on the benthic development , reproductive strategy effected by either biological interaction or environmental factors, including relation between change in reproductive mode and marine pollution.
255551 การสัมผัสระยะไกลทางสมุทรศาสตร์ (Remote Sensing in Oceanography) 3 (3-0)
   Remote sensing principles, instruments, data acquisition and applications in marine environmental studies.
255552 ธรณีเคมีทางทะเล (Marine Geochemistry) 3 (3-0)
วิชาพื้นฐาน 255453
   The fundamentals of low and high temperature geochemistry which control elemental distributions in the earth, with emphasis on the processes affecting ocean and sediment chemistry.
255553 การประยุกต์เคมีรังสีทาง สมุทรศาสตร์ Applied Radiochemistry to Oceanography 3(3-0)
วิชาพื้นฐาน : 403111 และ 403112
   ทฤษฎีและการประยุกต์เคมีรังสีที่มีประโยชน์ในการศึกษาวิจัยทางด้านสมุทรศาสตร์ และธรณีเคมีทางทะเล
    The theory and application methods in radiochemistry useful for solving problems in oceanography and marine geochemistry.
255596 เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล (Selected Topics in Marine Science) 1- 3
   เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ทางทะเลในระดับปริญญาโท หัวข้อเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละภาคการศึกษา
    Selected topics in marine science at the graduate level. Topics are subject to change each semester.
255597 สัมมนา (Seminar) 1 , 1
   การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล ในระดับปริญญาโท
   Presentation and discussion on interesting topics in marine science at the graduate level.
255598 ปัญหาพิเศษ (Special Problems) 1- 3
   การศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล ระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน Study and research in    marine science at the graduate level and compiled into a written report.
255599 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 1-36
   วิจัยในระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์
    Research at the graduate level and compile into a thesis.
 
กลับ :: ปริญญาตรี :: ปริญญาโท :: ปริญญาเอก :: ต่อไป

กลับไปหน้าเดิม

Copyright © 1999-2007 Dept. of MSCI All right reserved.
contact : marine@ku.ac.th